ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 1 3 523353 COMPUTER NETWORKS
2 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
3 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
4 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS