ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
2 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 1 10 1 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
3 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
4 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
5 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
6 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
7 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
8 B6119393 นางสาวเพชรงาม โคตรบรม MATHEMATICS 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
9 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ MATHEMATICS 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
10 B6120009 นางสาวธนาทิพย์ หาญพยัคฆ์ MATHEMATICS 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
11 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
12 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
13 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
14 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
15 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา CPE 1 10 1 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
16 B6201982 นายธนกร สุขกุล CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
17 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
18 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
19 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
20 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
21 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี CPE 1 10 1 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
22 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 1 10 1 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
23 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
24 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
25 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
26 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
27 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
28 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
29 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
30 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
31 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
32 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
33 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
34 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
35 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 1 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
36 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
37 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
38 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 1 10 1 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
39 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
40 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
41 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
42 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 1 10 1 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
43 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
44 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
45 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
46 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
47 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
48 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
49 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
50 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
51 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
52 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
53 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
54 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
55 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
56 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
57 B6218294 นายยศพล จันทะนาม CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
58 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
59 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
60 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
61 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
62 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
63 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
64 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
65 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
66 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 1 10 1 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
67 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
68 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
69 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
70 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
71 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
72 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
73 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
74 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
75 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
76 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
77 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
78 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
79 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
80 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
81 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
82 B6225155 นายวิทย พิลาตัน CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
83 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
84 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
85 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
86 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่ TCE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
87 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
88 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
89 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
90 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
91 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
92 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
93 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
94 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
95 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
96 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
97 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 1 10 0 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ