ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
2 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
3 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
4 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
5 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
6 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ