ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
2 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ