ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 1 10 0 527490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง TCE 1 10 0 527490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล TCE 1 10 1 527490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า TCE 1 10 0 527490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง TCE 1 10 0 527490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ