ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
2 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
3 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
4 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
5 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
6 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
7 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
8 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
9 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
10 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
11 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
12 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
13 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
14 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
15 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
16 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
17 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
18 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
19 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
20 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
21 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
22 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
23 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
24 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
25 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
26 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
27 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 1 W 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
28 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
29 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
30 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
31 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
32 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
33 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
34 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
35 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
36 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
37 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
38 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
39 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
40 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ