ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
2 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
3 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
4 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
5 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
6 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
7 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
8 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
9 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 1 10 1 527413 SATELLITE COMMUNICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ