ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
2 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์ TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
3 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
4 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
5 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ