ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
2 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
3 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
4 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
5 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 1 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
6 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 1 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
7 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
8 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
9 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
10 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
11 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 1 10 3 527305 MICROWAVE ENGINEERING
12 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
13 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
14 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
15 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ TCE 1 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
16 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
17 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
18 B6108267 นายโสฬส นามประเส TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
19 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
20 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
21 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
22 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
23 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
24 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
25 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 1 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
26 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
27 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
28 B6113100 นายวงศธร ราชูธร TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
29 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
30 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
31 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
32 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
33 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
34 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
35 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
36 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
37 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
38 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
39 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
40 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
41 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
42 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
43 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
44 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
45 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
46 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
47 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
48 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 1 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
49 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 2 10 3 527305 MICROWAVE ENGINEERING
50 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
51 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
52 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 2 10 3 527305 MICROWAVE ENGINEERING
53 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
54 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 2 10 3 527305 MICROWAVE ENGINEERING
55 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
56 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
57 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 2 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
58 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
59 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
60 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
61 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 2 10 3 527305 MICROWAVE ENGINEERING
62 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 2 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
63 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
64 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
65 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
66 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
67 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
68 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
69 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
70 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
71 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
72 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
73 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 2 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
74 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 2 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
75 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
76 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
77 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 2 10 3 527305 MICROWAVE ENGINEERING
78 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
79 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 2 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
80 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 2 10 1 527305 MICROWAVE ENGINEERING
81 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 2 10 0 527305 MICROWAVE ENGINEERING
82 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 2 10 3 527305 MICROWAVE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ