ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 10 1 529463 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
2 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 10 1 529463 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
3 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 1 10 1 529463 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
4 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 10 1 529463 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ