ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 1 40 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
2 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
3 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
4 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
5 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
6 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
7 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
8 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
9 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
10 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
11 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
12 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
13 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
14 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
15 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
16 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
17 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
18 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
19 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
20 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
21 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
22 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
23 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
24 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
25 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
26 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
27 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
28 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
29 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
30 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
31 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 1 10 0 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
32 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
33 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 1 10 1 529414 MATLAB FOR ELECTRICAL ENGINEERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ