ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 1 10 1 529323 APPLIED ELECTRONICS CIRCUIT
2 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 1 10 1 529323 APPLIED ELECTRONICS CIRCUIT
3 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 1 10 1 529323 APPLIED ELECTRONICS CIRCUIT
4 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 1 10 1 529323 APPLIED ELECTRONICS CIRCUIT
5 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 10 1 529323 APPLIED ELECTRONICS CIRCUIT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ