ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
2 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 1 40 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
3 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 1 40 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
4 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
5 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
6 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
7 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
8 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
9 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
10 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
11 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 1 10 1 529318 INDUSTRIAL SAFETY
12 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
13 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
14 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
15 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
16 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
17 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 1 10 0 529318 INDUSTRIAL SAFETY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ