ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
2 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
3 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
4 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
5 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
6 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
7 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
8 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
9 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
10 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
11 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
12 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
13 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
14 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
15 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
16 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
17 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
18 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
19 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
20 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
21 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
22 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
23 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
24 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
25 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
26 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
27 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
28 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
29 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
30 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
31 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
32 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
33 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
34 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
35 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
36 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
37 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
38 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
39 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
40 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ