ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน EE 1 W 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
2 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
3 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
4 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
5 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
6 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
7 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
8 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 1 40 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
9 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 1 40 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
10 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
11 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
12 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 40 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
13 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
14 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
15 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
16 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 1 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
17 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 1 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
18 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
19 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
20 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
21 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
22 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
23 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
24 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
25 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
26 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 1 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
27 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
28 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
29 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
30 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
31 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
32 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
33 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
34 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 1 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
35 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
36 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
37 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
38 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
39 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
40 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
41 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
42 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 1 10 3 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
43 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 1 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
44 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
45 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
46 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
47 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
48 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
49 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
50 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
51 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
52 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 1 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
53 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
54 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
55 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
56 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
57 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
58 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
59 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
60 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
61 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
62 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
63 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
64 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
65 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
66 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
67 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
68 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
69 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
70 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
71 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
72 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
73 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
74 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
75 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
76 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
77 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
78 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
79 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
80 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
81 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
82 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
83 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
84 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
85 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
86 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
87 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
88 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
89 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
90 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
91 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
92 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
93 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
94 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
95 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
96 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
97 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
98 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
99 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
100 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 2 10 1 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
101 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
102 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
103 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 2 10 0 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ