ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
2 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
3 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
4 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
5 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
6 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
7 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
8 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
9 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
10 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
11 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
12 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
13 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
14 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
15 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
16 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 10 3 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
17 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
18 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
19 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
20 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
21 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
22 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
23 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
24 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 10 3 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
25 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
26 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
27 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
28 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
29 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
30 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
31 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
32 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
33 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
34 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
35 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
36 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
37 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
38 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
39 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
40 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
41 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
42 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
43 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
44 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
45 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
46 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
47 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 1 10 1 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
48 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ EE 2 40 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
49 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน EE 2 40 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
50 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
51 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
52 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
53 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
54 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
55 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
56 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
57 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
58 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
59 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
60 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
61 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
62 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
63 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
64 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
65 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
66 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
67 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
68 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
69 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
70 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
71 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
72 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
73 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
74 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
75 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
76 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
77 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
78 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 2 10 3 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
79 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
80 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
81 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
82 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
83 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
84 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 2 10 3 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
85 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
86 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
87 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
88 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
89 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
90 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
91 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
92 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
93 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
94 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
95 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
96 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
97 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
98 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
99 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
100 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
101 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
102 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
103 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
104 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
105 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
106 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
107 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 2 10 0 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ