ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5720149 นายฉัตรชัย ภารตุ้มเหลา EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
2 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน EE 1 40 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
3 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
4 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
5 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
6 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
7 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
8 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
9 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
10 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
11 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
12 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
13 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
14 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
15 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
16 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
17 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
18 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
19 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
20 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
21 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
22 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
23 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
24 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
25 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
26 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
27 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
28 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
29 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
30 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
31 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
32 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
33 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
34 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
35 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
36 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
37 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
38 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 10 1 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
39 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
40 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
41 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
42 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
43 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 1 10 0 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ