ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 1 1 529209 ELECTRICAL MACHINES
2 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
3 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
4 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
5 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
6 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 1 3 529209 ELECTRICAL MACHINES
7 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
8 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
9 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
10 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
11 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
12 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
13 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
14 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
15 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
16 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
17 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 1 1 529209 ELECTRICAL MACHINES
18 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
19 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
20 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
21 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
22 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
23 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
24 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
25 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
26 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
27 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 1 1 529209 ELECTRICAL MACHINES
28 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
29 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 1 1 529209 ELECTRICAL MACHINES
30 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
31 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
32 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
33 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
34 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
35 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
36 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
37 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
38 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
39 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 1 1 529209 ELECTRICAL MACHINES
40 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 1 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
41 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
42 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
43 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
44 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
45 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
46 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
47 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
48 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
49 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
50 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
51 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
52 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
53 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
54 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
55 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
56 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
57 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
58 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
59 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
60 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
61 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
62 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
63 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
64 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
65 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
66 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
67 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ EE 2 3 529209 ELECTRICAL MACHINES
68 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
69 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
70 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
71 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
72 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
73 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
74 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
75 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
76 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
77 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
78 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
79 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
80 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
81 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
82 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
83 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
84 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES
85 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 2 0 529209 ELECTRICAL MACHINES