ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 1 40 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 1 40 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 2 10 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง EE 2 10 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 2 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
47 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
48 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 2 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
49 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
50 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
51 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 3 40 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
52 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
53 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
54 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
55 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
56 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
57 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 3 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
58 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
59 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
60 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
61 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
62 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
63 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
64 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
65 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
66 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
67 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
68 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
69 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
70 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
71 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
72 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
73 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 3 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
74 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
75 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
76 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 4 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
77 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
78 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
79 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
80 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
81 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
82 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
83 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 4 10 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
84 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์ EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
85 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
86 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
87 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
88 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
89 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
90 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
91 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
92 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
93 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
94 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
95 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 4 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
96 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ EE 4 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
97 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 4 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ