ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 10 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 40 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 10 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ