ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
2 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 1 40 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
3 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 1 10 1 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
4 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
5 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
6 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
7 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
8 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
9 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
10 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์ EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
11 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน Geological Engineering 1 W 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
12 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
13 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
14 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
15 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี EE 1 10 1 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
16 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ EE 1 10 0 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ