ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
2 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ EE 1 40 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
3 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
4 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน EE 1 40 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
5 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 1 10 1 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
6 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
7 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
8 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
9 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์ EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
10 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน Geological Engineering 1 W 1 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
11 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
12 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
13 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
14 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 1 10 0 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ