ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
2 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
3 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
4 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์ Electronic Engineering 1 40 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
5 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
6 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
7 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
8 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
9 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
10 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
11 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
12 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
13 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
14 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
15 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
16 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
17 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
18 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
19 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
20 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
21 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
22 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
23 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
24 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
25 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
26 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
27 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
28 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
29 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
30 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
31 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
32 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
33 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
34 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
35 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
36 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
37 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
38 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
39 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
40 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
41 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
42 B6135850 นายธนกร เข็มทอง Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
43 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
44 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
45 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
46 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
47 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
48 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
49 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
50 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
51 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
52 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
53 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
54 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
55 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
56 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 1 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
57 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
58 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
59 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
60 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ