ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
2 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
3 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
4 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
5 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
6 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
7 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
8 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
9 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
10 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย TCE 1 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
11 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
12 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา Electronic Engineering 1 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
13 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์ EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
14 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
15 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
16 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์ EE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
17 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
18 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
19 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
20 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
21 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
22 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
23 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์ TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
24 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ TCE 1 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
25 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
26 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
27 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
28 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา TCE 1 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
29 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
30 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
31 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง EE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
32 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
33 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
34 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
35 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน TCE 1 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
36 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี EE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
37 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
38 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
39 B6311629 นายชัยมงคล จรกร EE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
40 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
41 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
42 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
43 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
44 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
45 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด ChemE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
46 B6319076 นายวัชระ คำศรี EE 1 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
47 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา Electronic Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
48 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
49 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา EE 1 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
50 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
51 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ ChemE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
52 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง TCE 1 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
53 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร TCE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
54 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร EE 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
55 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร EE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
56 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์ EE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
57 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์ TCE 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
58 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ Geological Engineering 1 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
59 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น Electronic Engineering 1 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
60 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช Electronic Engineering 1 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
61 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
62 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
63 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
64 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
65 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส Electronic Engineering 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
66 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
67 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
68 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
69 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
70 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
71 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
72 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
73 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
74 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
75 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น EE 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
76 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์ TCE 2 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
77 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
78 B6303327 นายเอกภพ จามร TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
79 B6303365 นายธนา เมืองโคตร TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
80 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก EE 2 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
81 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร EE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
82 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
83 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ Electronic Engineering 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
84 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์ Electronic Engineering 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
85 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง EE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
86 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส EE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
87 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง TCE 2 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
88 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
89 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
90 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี TCE 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
91 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ Electronic Engineering 2 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
92 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ EE 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
93 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
94 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
95 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร EE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
96 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร Electronic Engineering 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
97 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ TCE 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
98 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY Electronic Engineering 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
99 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
100 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
101 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ EE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
102 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี EE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
103 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย Electronic Engineering 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
104 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์ TCE 2 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
105 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง Electronic Engineering 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
106 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
107 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม EE 2 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
108 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
109 B6327958 นายพัชรพล นามราชา TCE 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
110 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี TCE 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
111 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว EE 2 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
112 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน EE 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
113 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
114 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์ Electronic Engineering 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
115 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
116 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ EE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
117 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู TCE 2 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
118 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา TCE 2 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
119 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ TCE 2 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
120 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว TCE 2 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
121 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
122 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
123 B6135850 นายธนกร เข็มทอง Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
124 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล TCE 3 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
125 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
126 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
127 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
128 B6301965 นายตะวัน งามแสง EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
129 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
130 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์ Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
131 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ Electronic Engineering 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
132 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์ EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
133 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
134 B6305710 นายกรเมษ กุญชร EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
135 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย Electronic Engineering 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
136 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
137 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์ EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
138 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
139 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน Electronic Engineering 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
140 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี EE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
141 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ TCE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
142 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม TCE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
143 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
144 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
145 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย EE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
146 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์ Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
147 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
148 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
149 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
150 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ TCE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
151 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์ TCE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
152 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง EE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
153 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์ Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
154 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม EE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
155 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
156 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
157 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์ Electronic Engineering 3 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
158 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
159 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
160 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
161 B6327637 นายภาณุเดช นามาก EE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
162 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์ EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
163 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา EE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
164 B6328290 นายศิรชัช วังคะฮาต EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
165 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ EE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
166 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง EE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
167 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม Electronic Engineering 3 W 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
168 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม IE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
169 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด TCE 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
170 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์ TCE 3 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
171 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง Electronic Engineering 3 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
172 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก Electronic Engineering 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
173 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์ EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
174 B6302368 นายพงศกร บุญหนา EE 4 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
175 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง EE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
176 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
177 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
178 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์ TCE 4 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
179 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง EE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
180 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ Electronic Engineering 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
181 B6304348 นายภานุ บุญรอด EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
182 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย Electronic Engineering 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
183 B6304485 นายพลากร โภยนอก TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
184 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี Electronic Engineering 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
185 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์ CPE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
186 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา TCE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
187 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน Electronic Engineering 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
188 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน Electronic Engineering 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
189 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์ TCE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
190 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์ TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
191 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
192 B6306427 นายปาณสาน สินนอก EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
193 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก Electronic Engineering 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
194 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
195 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข TCE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
196 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
197 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา Electronic Engineering 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
198 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ Electronic Engineering 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
199 B6308438 นายเจษฎา ท่วมกระโทก EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
200 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว EE 4 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
201 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
202 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง TCE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
203 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ TCE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
204 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก Electronic Engineering 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
205 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา TCE 4 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
206 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
207 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
208 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา TCE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
209 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์ EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
210 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
211 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ EE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
212 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
213 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
214 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
215 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
216 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ Electronic Engineering 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
217 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ Electronic Engineering 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
218 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ TCE 4 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
219 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์ EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
220 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
221 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
222 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
223 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข EE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
224 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
225 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ Electronic Engineering 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
226 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
227 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา TCE 4 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
228 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร TCE 4 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
229 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์ TCE 4 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
230 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ Electronic Engineering 4 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
231 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
232 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์ TCE 5 W 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
233 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม EE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
234 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
235 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
236 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ EE 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
237 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
238 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง EE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
239 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา TCE 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
240 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
241 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์ TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
242 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
243 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
244 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์ TCE 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
245 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ Electronic Engineering 5 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
246 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์ TCE 5 W 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
247 B6307325 นายปฏิพล นิยม EE 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
248 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด TCE 5 W 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
249 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
250 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
251 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
252 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์ EE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
253 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล EE 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
254 B6310912 นายพศิน แซ่กู้ EE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
255 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
256 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
257 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
258 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
259 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
260 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
261 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
262 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
263 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
264 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
265 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก EE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
266 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
267 B6322588 นายบุญญฤทธิ์ ชมบุญ TCE 5 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
268 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์ TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
269 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี EE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
270 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
271 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
272 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์ Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
273 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล EE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
274 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม EE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
275 B6327231 นายทักษิณ สามารถ TCE 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
276 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
277 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา ME 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
278 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์ TCE 5 10 3 529201 ELECTRIC CIRCUITS
279 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์ Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
280 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
281 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
282 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์ Electronic Engineering 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
283 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ TCE 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
284 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์ Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
285 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม EE 5 10 1 529201 ELECTRIC CIRCUITS
286 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน Electronic Engineering 5 10 0 529201 ELECTRIC CIRCUITS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ