ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 1 10 0 525490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 525490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 1 10 0 525490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 1 10 0 525490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 10 0 525490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ