ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 1 10 0 535412 JIG AND FIXTURE DESIGN
2 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 0 535412 JIG AND FIXTURE DESIGN
3 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 1 10 3 535412 JIG AND FIXTURE DESIGN
4 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 1 10 0 535412 JIG AND FIXTURE DESIGN
5 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 3 10 3 535412 JIG AND FIXTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ