ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
2 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
3 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 1 40 0 525460 FLUID AND HEAT
4 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
5 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
6 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
7 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
8 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
9 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
10 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
11 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
12 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
13 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
14 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
15 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
16 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
17 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
18 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
19 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
20 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
21 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
22 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
23 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
24 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
25 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
26 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
27 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
28 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
29 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
30 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
31 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
32 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
33 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
34 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
35 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
36 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
37 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
38 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
39 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
40 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
41 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
42 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
43 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
44 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
45 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
46 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
47 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
48 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
49 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
50 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
51 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
52 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
53 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์ EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
54 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
55 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
56 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
57 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
58 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
59 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
60 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
61 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
62 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
63 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
64 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
65 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
66 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
67 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
68 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
69 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
70 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
71 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
72 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
73 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
74 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
75 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
76 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
77 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
78 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
79 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
80 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
81 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
82 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
83 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
84 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
85 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
86 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
87 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
88 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
89 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
90 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
91 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
92 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
93 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 1 10 1 525460 FLUID AND HEAT
94 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
95 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 1 10 0 525460 FLUID AND HEAT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ