ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย ME 1 40 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ