ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์ ME 1 40 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
47 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
48 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
49 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
50 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
51 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
52 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
53 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
54 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
55 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
56 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
57 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
58 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
59 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
60 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
61 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
62 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
63 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
64 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
65 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
66 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
67 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
68 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
69 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
70 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
71 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
72 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
73 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
74 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
75 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
76 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
77 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
78 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
79 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
80 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
81 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
82 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
83 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
84 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
85 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
86 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
87 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
88 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
89 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
90 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
91 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
92 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
93 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
94 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
95 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
96 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
97 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
98 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
99 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
100 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ