ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B6022266 นายคงเดช คำนึก ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ