ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
47 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
48 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
49 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
50 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
51 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
52 B5618552 นายริยะดิษฐ์ ศรีสร้อย ME 2 40 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
53 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
54 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
55 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
56 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
57 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
58 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
59 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
60 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
61 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
62 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
63 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
64 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
65 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
66 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
67 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
68 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
69 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
70 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
71 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
72 B5904662 นายรณกร บุญลอย ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
73 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
74 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
75 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
76 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
77 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
78 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
79 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
80 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
81 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
82 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
83 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
84 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
85 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
86 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
87 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
88 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
89 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
90 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
91 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
92 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
93 B5920556 นายนที ฉิมโห้ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
94 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
95 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
96 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
97 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
98 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
99 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
100 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
101 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
102 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร ME 3 40 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
103 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
104 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
105 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
106 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
107 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
108 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
109 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์ ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
110 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
111 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
112 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
113 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์ ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
114 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
115 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
116 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
117 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์ ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
118 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
119 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
120 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
121 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
122 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
123 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
124 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
125 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ