ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6024284 นายปรีชา มายวัน ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง ME 2 40 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B6004835 นายชยุต กุลนา ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B6013547 นายพงศธร ทองงาม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์ ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B6003623 นายแสน กุดสงค์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B6004095 นายศรายุธ กุลราช ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
47 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
48 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
49 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
50 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
51 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
52 B6006457 นายศุภกร มีอยู่ ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
53 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
54 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
55 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
56 B6008833 นายมนัส วงษา ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
57 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
58 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
59 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
60 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
61 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
62 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
63 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
64 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
65 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
66 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
67 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์ ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
68 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
69 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
70 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
71 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
72 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
73 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
74 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
75 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
76 B6015893 นายรชต วิเศษ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
77 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
78 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
79 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
80 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
81 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
82 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
83 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
84 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
85 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
86 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
87 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ ME 3 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
88 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์ ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ