ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B6002756 นายธนา หันตะ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ