ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B5804559 นายกฤตกร วงศ์ศรี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5805051 นายวัชรพล พันจะโป๊ะ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5806652 นายวิริยะ จันทนา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B5809660 นายธนโชติ เคลือภักดี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B5814411 นายชัยนุวัตร วนาไส ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B5814671 นายจิรพงศ์ แจ่มฟ้า ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B5815661 นายศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B5815678 นายปฐวี พนินทร์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B5823895 นายไกรยศ วรรณา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
47 B5824175 นายสามารถ สงคราม ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
48 B5824946 นายชยากร แตงเลี้ยง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
49 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
50 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
51 B5928118 นายพรหมพต พันธ์ศรี ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
52 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
53 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
54 B5712526 นางสาวปารวัณ คำโคตรสูนย์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
55 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ ME 2 40 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
56 B5800575 นายมรกต เขตคาม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
57 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
58 B5801176 นายชญาน์วัต เทียบคุณ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
59 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
60 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
61 B5807666 นายไกรวิชญ์ ทองประวิทย์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
62 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
63 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
64 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
65 B5812691 นายนัฐพงษ์ พันไธสงค์ ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
66 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
67 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
68 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
69 B5815630 นายณัฐพล โนตัน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
70 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
71 B5815715 นายรชฏ โคตะลี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
72 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
73 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
74 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
75 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
76 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
77 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
78 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
79 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
80 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
81 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
82 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
83 B5815982 นายณภัทร บุญแซม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
84 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
85 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
86 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
87 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
88 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
89 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
90 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
91 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
92 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
93 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
94 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
95 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
96 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
97 B5823536 นายธนกฤต กุลพรม ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
98 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
99 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
100 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
101 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
102 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ ME 2 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ