ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5707911 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5802784 นายธนบดี ปานหมื่นไวย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B5803668 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5806928 นางสาวจิรวรรณ จุมพลเมือง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B5814527 นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B5815692 นายธนบดี ทองเสน ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B5826308 นายวรวิทย์ ชายฮวด ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B5827824 นางสาวชลิดดา เพียมะลัง ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย ME 1 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B5928095 นางสาวสิริมา พันธุ์เพ็ง ME 1 40 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B5928125 นายจตุพร สุรินทร์ ME 1 10 0 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B5708550 นายสิรภพ เจือจันทร์ ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ ME 2 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม ME 2 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่ ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B5804993 นายสิริพงศ์ สุทธวงค์ ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์ ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา ME 3 10 3 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง ME 3 10 1 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ