ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง Automotive Engineering 1 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 2 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6002756 นายธนา หันตะ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6004095 นายศรายุธ กุลราช ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6004835 นายชยุต กุลนา ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6006457 นายศุภกร มีอยู่ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6008833 นายมนัส วงษา ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6022266 นายคงเดช คำนึก ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6003623 นายแสน กุดสงค์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B6015893 นายรชต วิเศษ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B6024284 นายปรีชา มายวัน ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ