ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B5911042 นายอนุชาติ จันชา Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล Automotive Engineering 3 W 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก Automotive Engineering 3 W 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ