ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6013547 นายพงศธร ทองงาม ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 2 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 3 W 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ