ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 1 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต Automotive Engineering 1 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6222888 นายฑีฆายุ บุรผากา Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์ Automotive Engineering 1 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 1 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์ Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล Automotive Engineering 1 10 0 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6216955 นายวาทกร โสขุมา Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6218485 นายไม้ ธนรุจี Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร Automotive Engineering 3 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ