ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์ Automotive Engineering 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5920556 นายนที ฉิมโห้ ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี ME 1 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล ME 2 10 3 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5904662 นายรณกร บุญลอย ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5910458 นางสาวไวยุดา พรมมีเดช Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B5922994 นายวงศธร อ่างเข้ม Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ ME 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B5929221 นายมุสตากีม สาแม Automotive Engineering 2 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B5908547 นายเศรษฐโชค จันทร์ชู Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B5913947 นายชนาธิป ผมมา Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน ME 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก Automotive Engineering 3 10 1 525340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ