ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
2 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
3 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
4 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
5 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
6 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
7 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
8 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
9 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING
10 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 1 1 525313 POWER PLANT ENGINEERING