ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
2 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
3 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 1 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
4 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
5 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
6 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
7 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
8 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
9 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
10 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
11 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
12 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
13 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
14 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
15 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
16 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 1 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
17 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
18 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
19 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
20 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
21 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
22 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
23 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
24 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
25 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
26 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
27 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
28 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
29 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 1 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
30 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
31 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
32 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
33 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
34 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
35 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 1 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
36 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
37 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
38 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
39 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
40 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
41 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
42 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
43 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 1 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
44 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
45 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
46 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
47 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 2 0 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
48 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
49 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
50 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
51 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
52 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
53 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
54 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
55 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
56 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
57 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
58 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
59 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
60 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
61 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
62 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
63 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
64 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
65 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
66 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
67 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
68 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
69 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
70 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
71 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
72 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
73 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
74 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
75 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
76 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
77 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
78 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 2 3 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
79 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
80 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
81 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
82 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
83 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
84 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
85 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 2 1 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING