ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 1 10 1 525305 MECHANICS OF MACHINERY
2 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 1 10 1 525305 MECHANICS OF MACHINERY
3 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 10 1 525305 MECHANICS OF MACHINERY
4 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 1 525305 MECHANICS OF MACHINERY
5 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 10 1 525305 MECHANICS OF MACHINERY
6 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 10 1 525305 MECHANICS OF MACHINERY
7 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี Automotive Engineering 1 10 1 525305 MECHANICS OF MACHINERY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ