ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5707874 นายจักรกฤษ ศรีสีถาน Automotive Engineering 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
2 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
3 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
4 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
5 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
6 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
7 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
8 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
9 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
10 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
11 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
12 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
13 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
14 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
15 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
16 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
17 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
18 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
19 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
20 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
21 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
22 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
23 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
24 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
25 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
26 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 1 1 525304 MACHINE DESIGN I
27 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
28 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
29 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
30 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
31 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
32 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
33 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
34 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 1 525304 MACHINE DESIGN I
35 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
36 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
37 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
38 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
39 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
40 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
41 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
42 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
43 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 1 1 525304 MACHINE DESIGN I
44 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
45 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
46 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
47 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
48 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
49 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
50 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
51 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
52 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
53 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
54 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 1 525304 MACHINE DESIGN I
55 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 1 1 525304 MACHINE DESIGN I
56 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
57 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
58 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 1 1 525304 MACHINE DESIGN I
59 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
60 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
61 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
62 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
63 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
64 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
65 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
66 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
67 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
68 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
69 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
70 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
71 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
72 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
73 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I
74 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 1 0 525304 MACHINE DESIGN I