ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
2 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
3 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
4 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
5 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 40 0 525301 MECHANICAL DRAWING
6 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
7 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
8 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
9 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 W 0 525301 MECHANICAL DRAWING
10 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
11 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 1 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
12 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
13 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
14 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
15 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
16 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
17 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
18 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
19 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
20 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 1 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
21 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
22 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
23 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
24 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
25 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
26 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
27 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
28 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
29 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
30 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
31 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
32 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
33 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
34 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
35 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
36 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
37 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
38 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
39 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
40 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
41 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
42 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 1 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
43 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
44 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
45 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
46 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 2 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
47 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
48 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
49 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 2 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
50 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 2 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
51 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน Metallurgical Engineering 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
52 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
53 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
54 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
55 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
56 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
57 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
58 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
59 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
60 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
61 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
62 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
63 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
64 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
65 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
66 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
67 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
68 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
69 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
70 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
71 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
72 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
73 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
74 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
75 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
76 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 2 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
77 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
78 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
79 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
80 B6220693 นายศตพล นาซา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
81 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 2 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
82 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 2 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
83 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 2 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
84 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 2 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
85 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง Metallurgical Engineering 2 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
86 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 3 40 0 525301 MECHANICAL DRAWING
87 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 3 40 0 525301 MECHANICAL DRAWING
88 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 3 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
89 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 3 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
90 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 3 40 0 525301 MECHANICAL DRAWING
91 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์ Geological Engineering 3 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
92 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 3 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
93 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
94 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
95 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 3 10 0 525301 MECHANICAL DRAWING
96 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
97 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
98 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
99 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
100 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
101 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
102 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
103 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
104 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
105 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
106 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
107 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
108 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
109 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
110 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
111 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
112 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
113 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
114 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
115 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
116 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
117 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
118 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
119 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
120 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
121 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
122 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
123 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
124 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
125 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
126 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
127 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
128 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
129 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
130 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
131 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
132 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
133 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
134 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 4 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
135 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
136 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 525301 MECHANICAL DRAWING
137 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
138 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
139 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
140 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
141 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
142 B6221522 นายกฤษณ คชราช AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
143 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
144 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
145 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
146 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
147 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
148 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
149 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
150 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
151 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
152 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
153 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
154 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
155 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
156 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
157 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
158 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
159 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
160 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
161 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
162 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
163 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
164 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
165 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
166 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 60 3 525301 MECHANICAL DRAWING
167 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
168 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
169 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
170 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
171 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
172 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
173 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
174 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
175 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
176 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 525301 MECHANICAL DRAWING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ