ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6237615 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6327811 นายองอาจ บุญทศ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์ PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY