ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5916528 นายชัยธวัฒน์ ชัยธนสุวรรณ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6203405 Mr.NICHOLAS DRAGON CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์ Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์ PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY