ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์ PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6307486 นายวงศกร เขตนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ Metallurgical Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6209032 นายศุภโชค ศักดา CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์ PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6209292 นายสหรัฐ ชินภักดี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6310844 นายเทพเมธี สุภาพ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา PE 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6317614 นายอานนท์ ประธาน Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6334185 นายตะวัน กำจอน Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6335007 นายอามีร สาและ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์ Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์ CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์ CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์ CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา Metallurgical Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล Agricultural and Food Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน PE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย PE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์ PE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง Agricultural and Food Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร Metallurgical Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี Metallurgical Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท PE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ CME 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ CERAMIC ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ Agricultural and Food Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี Agricultural and Food Engineering 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห Metallurgical Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป PE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า Metallurgical Engineering 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์ CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง PE 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก CERAMIC ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง CERAMIC ENGINEERING 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ Metallurgical Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข Agricultural and Food Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว Agricultural and Food Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี Metallurgical Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง Metallurgical Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B6317324 นายธนโชติ ชมนาวัง Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B6317829 นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์ Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์ Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต CERAMIC ENGINEERING 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์ Metallurgical Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
166 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่ Metallurgical Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
167 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
168 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์ Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
169 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
170 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
171 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
172 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
173 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 7 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
174 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
175 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย CERAMIC ENGINEERING 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
176 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
177 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง CERAMIC ENGINEERING 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
178 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ CERAMIC ENGINEERING 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
179 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ Agricultural and Food Engineering 7 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
180 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา Agricultural and Food Engineering 7 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
181 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต Agricultural and Food Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
182 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก Agricultural and Food Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
183 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
184 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
185 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
186 B6305918 นายธีระพล วรรทวี Agricultural and Food Engineering 7 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
187 B6305987 นายปุณ บุญเกิด PE 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
188 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
189 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี Agricultural and Food Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
190 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์ Metallurgical Engineering 7 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
191 B6308254 นายธีรเดช นามรม Metallurgical Engineering 7 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
192 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม Agricultural and Food Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
193 B6309848 นายสหบดี สมสู่ PE 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
194 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร Agricultural and Food Engineering 7 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
195 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
196 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา Agricultural and Food Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
197 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ PE 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ