ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
2 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
3 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
4 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
5 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
6 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
7 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
8 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
9 B6234485 Mr.PISETH THORNG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
10 B6234546 Mr.PHIROM BOUN Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
11 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
12 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
13 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
14 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
15 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
16 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม CME 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
17 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
18 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 2 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
19 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
20 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
21 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
22 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
23 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
24 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ PE 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
25 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
26 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
27 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
28 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
29 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
30 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
31 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
32 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
33 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
34 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
35 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
36 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
37 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
38 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
39 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
40 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
41 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
42 B6024390 นายราชัน พลเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
43 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 W 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
44 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
45 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
46 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
47 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
48 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
49 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
50 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
51 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
52 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม PE 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
53 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
54 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
55 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
56 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
57 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
58 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
59 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
60 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
61 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
62 B6131739 นายกิตติพันธ์ แม่นศรนรา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
63 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
64 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
65 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
66 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
67 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
68 B6209032 นายศุภโชค ศักดา CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
69 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
70 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท PE 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
71 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์ CERAMIC ENGINEERING 2 60 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
72 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
73 B6237615 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์ PE 2 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
74 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
75 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ