ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ ChemE 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
2 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
3 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
4 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
5 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว CME 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
6 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
7 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
8 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
9 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
10 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
11 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
12 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
13 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
14 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
15 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
16 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
17 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
18 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
19 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
20 B6107611 นายคิริน ทิมัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
21 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 W 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
22 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
23 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
24 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์ PE 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
25 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน PE 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
26 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
27 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
28 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
29 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
30 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
31 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
32 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
33 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
34 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
35 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
36 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
37 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
38 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
39 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
40 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
41 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
42 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
43 B6203405 Mr.NICHOLAS DRAGON CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
44 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
45 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
46 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
47 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
48 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
49 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
50 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
51 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
52 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
53 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
54 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
55 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
56 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
57 B6215682 นางสาวชลดา หงษา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
58 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
59 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
60 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
61 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
62 B6217013 นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรสระน้อย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
63 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์ CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
64 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
65 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
66 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
67 B6218027 นายรังสิมันต์ อ่อนขาว CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
68 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
69 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
70 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
71 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
72 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
73 B6219338 นายศุภชัย สิลลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
74 B6219437 นายชลธาร แววนำ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
75 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร PE 1 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
76 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
77 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
78 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง PE 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
79 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
80 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
81 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
82 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
83 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
84 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
85 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
86 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
87 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
88 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
89 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
90 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
91 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
92 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
93 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
94 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
95 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
96 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
97 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
98 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
99 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
100 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
101 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
102 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
103 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
104 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
105 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
106 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
107 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
108 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
109 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
110 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
111 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
112 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
113 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
114 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย PE 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
115 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
116 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ CME 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
117 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
118 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร Geological Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
119 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
120 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
121 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 2 40 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
122 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
123 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
124 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
125 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
126 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
127 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 W 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
128 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
129 B6024390 นายราชัน พลเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
130 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร Geological Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
131 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
132 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์ Geological Engineering 2 40 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
133 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
134 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง Metallurgical Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
135 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ Agricultural and Food Engineering 2 60 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
136 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี Geological Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
137 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา Geological Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
138 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
139 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
140 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา Geological Engineering 2 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
141 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
142 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์ Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
143 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
144 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
145 B6209032 นายศุภโชค ศักดา CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
146 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง Metallurgical Engineering 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
147 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
148 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
149 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
150 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
151 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
152 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
153 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
154 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
155 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
156 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
157 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
158 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
159 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
160 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
161 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
162 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
163 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
164 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์ Geological Engineering 2 W 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
165 B6217006 นายชนดล แปยอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
166 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
167 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
168 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
169 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
170 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
171 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
172 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
173 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
174 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
175 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
176 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
177 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
178 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
179 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
180 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
181 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
182 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
183 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
184 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่ Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
185 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
186 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
187 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
188 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
189 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
190 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์ Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
191 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
192 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
193 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
194 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์ Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
195 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
196 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
197 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
198 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
199 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
200 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
201 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
202 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
203 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
204 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
205 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
206 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
207 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
208 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
209 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
210 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
211 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา Geological Engineering 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
212 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
213 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
214 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
215 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
216 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
217 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
218 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
219 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
220 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
221 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
222 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
223 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
224 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
225 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
226 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา Geological Engineering 3 10 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
227 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
228 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
229 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
230 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
231 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
232 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
233 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
234 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
235 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
236 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
237 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
238 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
239 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
240 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Geological Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
241 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
242 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
243 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
244 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
245 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
246 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
247 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
248 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
249 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
250 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม Geological Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
251 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
252 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
253 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
254 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 3 10 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
255 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ Geological Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
256 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
257 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
258 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 3 10 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
259 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 3 10 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
260 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
261 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
262 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
263 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
264 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
265 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
266 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
267 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
268 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส Metallurgical Engineering 3 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
269 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
270 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
271 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
272 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
273 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
274 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
275 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ Agricultural and Food Engineering 3 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
276 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
277 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
278 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
279 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
280 B6219567 นายภณ บุญทน Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
281 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
282 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
283 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
284 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์ PE 3 10 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
285 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
286 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
287 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ Geological Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
288 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
289 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
290 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
291 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
292 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
293 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
294 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
295 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
296 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 3 10 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
297 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์ CE 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
298 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
299 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง PE 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
300 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี Metallurgical Engineering 3 W 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
301 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
302 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
303 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
304 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
305 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
306 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
307 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 3 W 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
308 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
309 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
310 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
311 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
312 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
313 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
314 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
315 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
316 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
317 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
318 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
319 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ PE 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
320 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
321 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
322 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
323 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
324 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
325 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์ CERAMIC ENGINEERING 3 60 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
326 B6226183 นายธนดล จำเริญดี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
327 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
328 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
329 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
330 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
331 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี Geological Engineering 3 10 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
332 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
333 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
334 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
335 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
336 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
337 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
338 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
339 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ Metallurgical Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
340 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
341 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
342 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
343 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
344 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ Geological Engineering 3 W 3 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
345 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
346 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
347 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
348 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
349 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
350 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
351 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
352 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
353 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
354 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
355 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ N/A 3 60 1 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ